top of page

Att omsätta visionen

Tillväxtpotentialen i svensk besöksnäring är god. Efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar, vilket skapar nya möjligheter för företag och besöksmål att utveckla attraktiva hållbara besöksanledningar för inhemska och internationella turister. Det finns också utmaningar i att möta det ökande intresset för att uppleva Sveriges natur och kultur. Ett samförstånd mellan de boende, näringsliv och politiker är ett måste.

0136Kråksmåla_kyrka.jpg
Skärmavbild 2022-10-31 kl. 15.18.35.png

* Investeringar i vandringsleds-baserad turism kommer många till del: besökare, boende och de som driver verksamheter. Det räcker dock inte med att själva leden är säkerställd; hela kedjan resa – bo – äta – göra måste fungera, om det inte handlar om mål för dagsutflykter.

 

* Intressanta natur- och kulturmiljöer och kulturupplevelser i anslutning till leden utgör en bas för utvecklingen av natur- och kulturbaserad turism. Kulturupplevelser ses som en viktig ingrediens hos många vandrare. Det är en helhetsupplevelse som vandraren vanligen söker. Man vill vistas i naturen eller på landsbygden och under färden uppleva natur, historia, spännande måltider. Det bör tydligare lyftas fram att ledbaserad turism inte är likställt med bara naturturism, utan snarare med en natur- och kulturturism, där landskapet i sig är en viktig del. Även hembygdsgårdar och små lokala museer bidrar till attraktioner längs vägen. 

 

* Ledturism bygger på ett samspel mellan företag och offentliga aktörer. Företagens erbjudanden är en viktig del i upplevelsen medan det offentliga svarar för att själva infrastrukturen upprätthålls och är tillgänglig, kvalitetssäkrad och underhålls, att det finns korrekt information med mera. 

* Kommunen, regionen och länsstyrelsen är alla viktiga aktörer. Även ideella föreningar, liksom institutioner som kyrkan, kan bidra. Här är även Syskonen Johanssons Stiftelse en mycket värdefull aktör för bygden.
En samordning behöver ske på ett strukturerat sätt med ett långsiktigt perspektiv. Den ledbaserade turismen kan bli ett gemensamt intresse för många aktörer och därigenom en plattform för samverkan mellan den offentliga sektorn, näringslivet samt företagen emellan. 

* De små besöksnärings-företagen vill arbeta med hållbarhet och uppskattar konkret stöd och vägledning som direkt kan omsättas i egna verksamheten. 
 

* Det behöver finnas en koppling mellan hållbar produktutveckling och de regionala och lokala turismfunktionernas strategiska hållbarhetsarbete.


* Kommunernas medverkan har generellt varit helt avgörande för att kunna realisera projektägarnas planer för förbättrad infrastruktur. Framför allt har de tagit ansvar för drift, underhåll, skötsel samt ibland gjort egna investeringar. 


* Svenska kyrkan, kulturarv, hembygdsrörelsen och Svenska Turistföreningen är några exempel på parter som lyfts fram som betydelsefulla kuggar i besöksnäringens aktörssystem, både för att upprätthålla en turistisk infrastruktur och för att lägga grunden för unika besöksupplevelser kopplade till utvalda platser.

bottom of page